جشنواره محصولات و خدمات هوشمند

جشنواره محصولات و خدمات هوشمند به سفارش پژوهشگاه نیرو در خرداد ماه ۱۳۹۶ توسط تیم نوآفرینان طی ۷ روز در پژوهشگاه نیرو و محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران برگزار شد. این رویداد به منظور توسعه کارآفرینی در حوزه هوشمند سازی طراحی و اجرا شد.

کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی توسط تیم نوآفرینان به درخواست مرکز آمار ایران، انجمن مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری دانشگاه تربیت مدرس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.