کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی توسط تیم نوآفرینان به درخواست مرکز آمار ایران، انجمن مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری دانشگاه تربیت مدرس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.