نمونه متن دعوت نامه

بسمه تعالی

اندیشمند گرامی جناب آقای / سرکار خانم ….

با احترام بدین وسیله از حضرتعالی دعوت می نماید تا در …..که به منظور ارائه تجربیات ارزشمند کسب شده داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید. قبلا مراتب قدردانی خود را از تشریف فرمایی جنابعالی در این کنفرانس اعلام می داریم.

زمان:

مکان:

سفارش کارت دعوت