دریافت پیشنهاد محل برگزاری

لیست سالن های همایش

مرکز بین المللی همایش های رازی

ظرفیت سالن اصلی: ۱۰۰۰ نفر

تعداد سالن های جانبی: ۵

حدود قیمت سالن اصلی برای یک روز: ۴۰ میلیون تومان

جدول روزهای خالی سالن همایش های رازی

مرکز همایش های برج میلاد

ظرفیت سالن اصلی: 

تعداد سالن های جانبی: 

حدود قیمت سالن اصلی برای یک روز: 

جدول روزهای خالی